Pòlissa d’assegurança d’accidents

A banda de les assegurances privades que cadascú podeu tenir, el departament d’interior té contractada una pòlissa que cobreix la mort en accident de treball. A mes d’això, els afiliats/des al FEPOL (SAP, SEIME, SAP-PL), teniu contractada una altra pòlissa de mort per accident ja sigui laboral més initinere. Aquesta pòlissa està contractada amb  l’asseguradora Generali.

El capital assegurat per aquest concepte és de:

  • Igual o superior a un any, e inferior a dos anys d’afiliació. 6000 €.

  • Igual o superior a dos anys 9000 €.

Per mort per accident (tant si es produeix al moment de l’accident, o be si a mort es produeix en el termini de 2 anys després de l’accident).

En cap cas tindran cobertura els accidents o seqüeles derivades del mateix i ocorregudes amb anterioritat a la data d’efecte de la pòlissa.

En cap cas serán objecte de cobertura les malalties professionals.