Fons de garantia i subsidi de la FEPOL (SAP-SEIME-SAPPL)

L’assegurança de suspensió de feina i sou determina un seguit d’exclusions de la cobertura que ens poden deixen al descobert en alguns casos. Tot i que no és la intenció del FEPOL donar cobertura a companys/es que han tingut conductes que, des de tots els punts de vista, puguin ser reprovables; si volem determinar aquelles que, tot i haver estat condemnades penal o administrativament, considerem que són conseqüència de l’exercici de les nostres obligacions.

És per això que l’objectiu del fons es donar la cobertura específica en els següents suposits:

  • Pèrdua de retribucions per resolucions sancionadores o cautelars administratives o penals no cobertes per l’assegurança en els límits i condicions establerts en el reglament de funcionament del fons de garantia i subsidi del FEPOL.
  • Les despeses directes i/o indirectes originades de la defensa tant administrativa com penal d’aquells supòsit on sigui necessària una assistència jurídica extra a l’oferta pel Sindicat. En aquest cas i sempre que l’assistència s’hagi de produir com a conseqüència d’una actuació en l’àmbit de les funcions policials i sempre amb autorització prèvia del Sindicat.
  • Aquells altres casos que prèvia petició de l’afiliat consideri oportú el Directori del Fons.

Les contingències objecte de cobertura s’entendran al marge de l’assegurança o assegurances que el Sindicat pogués tenir concertats, sent aquest, a través del Directori del Fons qui, lliurament i en funció del cas concret, antecedents i situació de l’afiliat/da, decidirà de l’ús del fons.

Així mateix, per accedir a les ajudes es crea un barem segons l’antiguitat de l’afiliat al Sindicat FEPOL (SAP-SEIME-SAPPL). Establint-se els següents paràmetres:

  • Totes aquelles persones que portin entre 0 anys i 1 any d’afiliació ininterrumputs rebran del Fons com a màxim el 25% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
  • Totes aquelles persones que portin entre 1 any i un dia i 2 anys d’afiliació ininterrumputs rebran del Fons com a màxim el 50% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
  • Totes aquelles persones que portin entre 2 anys i un dia i 4 anys d’afiliació ininterrumputs rebran del Fons com a màxim el 75%de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
  • Totes aquelles persones que portin més de 4 anys i un dia d’afiliació consecutius rebran del Fons el 100% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.