Salut laboral

L’APLICACIÓ DE LA LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS COSSOS DE POLICIA

D’una primera lectura de l’art. 3.2 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LlPRL), sembla desprendre’s que als cossos de policia no se’ls hagi d’aplicar aquesta normativa, però, la Jurisprudència existent ha fallat respecte a l’aplicació de la Directiva 89/391/CEE i els cossos policials. Sempre que no es vegi compromès el compliment de mesures indispensables per a la protecció de la vida, de la salut i de la seguretat col·lectiva, ha de prevaldre l’observança de l’esmentada Directiva 89/391/CEE per garantir la seguretat i la salut dels treballadors dels cossos de policia

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Segona) de 12 de gener de 2006

(Extracte del punt 25)….Per tant, cal aplicar la Directiva 89/391, atès que aquestes comeses es realitzen en condicions habituals, d’acord amb la missió encomanada al servei de què es tracta, i això tot i que les intervencions derivades de aquestes activitats siguin, per la seva pròpia naturalesa, imprevisibles i puguin exposar els treballadors que les facin a alguns riscos per a la seva seguretat i/o la seva salut (Auto Personalrat der Feuerwehr Hamburg)

Arran d’aquesta Sentència del TSJUE, la FEPOL ha sol·licitat repetides vegades la regulació, mitjançant Decret, de la Prevenció de Riscos Laborals, a dia d’avui a Catalunya encara no existeix aquesta regulació específica, de la qual sí que disposen altres cossos de policia. En tot cas fins que no s’aprovi la regulació específica  ens hem d’acollir sense cap dubte a la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. En base a aquesta norma i altres que desenvolupen la Prevenció de Riscos Laboral estem realitzant el nostre treball per als diferents col·lectius de la Policia de Catalunya (Mossos d’Esquadra i Policies Locals). En aquest sentit la FEPOL ha estat pionera pel que fa a iniciatives i propostes d’actuació. Aquestes han estat, entre d’altres:

 • Avaluacions de riscos
 • Plans de prevenció
 • Planificació de l’activitat preventiva
 • Investigació d’accidents
 • Vigilància de la salut
 • Formació i informació, etc

 

Com realitzem les nostres funcions

La FEPOL disposa d’una xarxa de delegats de prevenció de riscos laborals, que són representants dels treballadors en funcions específiques en aquesta matèria amb la formació necessària per fer front a les demandes i situacions plantejades pels policies  i per defensar els interessos dels nostres col·lectius.

Les seves funcions més importants són:

 1. Realitzar propostes d’actuació per a la comunicació i resolució dels conflictes en Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral davant de les Administracions.
 2. Participar a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut Laboral -òrgan paritari de representació en matèria preventiva-.
 3. Denunciar davant l’Inspecció de Treball aquells assumptes no resolts o els que no s’han ajustat a les normes de prevenció i salut laboral.
 4. Plantejar demandes judicials davant la jurisdicció social.
 5. Quant a la salut dels agents de policia: instar davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social les Sol·licituds de Determinació de Contingència -contingències comunes que tenen un origen laboral-, també les Impugnacions d’Alta mèdica efectuades per la Mútua Laboral corresponent quan l’agent no es troba en condicions de salut per a reincorporar-se amb garanties per a la seva seguretat i salut, per a la de la resta d’agents o per a terceres persones (ciutadans).
 6. Fer valoracions i informes en base a metodologies validades per organismes oficials (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Institut Nacional de la Seguretat social) i d’altres informes.

Per a les qüestions relacionades amb la presentació de demandes judicials per desacord amb les Resolucions i Propostes tant del ICAMS (ara SGAMS), INSS, com de la Mútua Laboral (Jurisdicció Social) la FEPOL té convenis de col·laboració amb dos despatxos d’advocats externs especialitzats en laboral i en aquest tipus de reclamacions i demandes

COORDINADOR DEL DEPARTAMENT DE SALUT LABORAL

PERE PEÑA LOPEZ

 • Cos: Mossos d’Esquadra
 • Ingrés: Any 1983
 • Categoria: Caporal (any 1997)
 • Destí actual:
  • ABP Sant Martí (Barcelona)
 -Alliberat-
 • Càrrecs àmbit de la FEPOL:
  • Secretari Salut Laboral al SAP (any 2006-2014)
  • Coordinador Dep. Salut Laboral de la FEPOL (any 2014-actualitat)
 • Estudis més 
rellevants:
  • Graduat Social per la UB
  • Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals amb Certificat de Registre nº 6123 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, com a professional acreditat, en les especialitats de:
   • Seguretat en el Treball
   • Higiene Industrial
   • Ergonomia i Psicosociologia Aplicades
  • Auditor de Sistemes de Gestió de Riscos Laborals
  • Certificació ISO 45001 (Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball)
 • Contacte: p.pena@fepol.cat