Què és i perquè es crea la FEPOL?

El sistema de representació col·lectiva en el cos de Mossos d’Esquadra, a través del Consell de la Policia, s’articula en escales. Això va provocar la formació d’associacions específiques per categories que atomitzaven el panorama sindical del Cos, creant estructures duplicades que feien disminuir l’eficiència de les seves accions.

La creació d’un Sindicat de l’Escala Intermèdia (SEIME), l’existència d’un Sindicat de l’Escala de Facultatius i Tècnics (AFITCME), d’un altre Sindicat de Comandament del Cos de Mossos d’Esquadra (SICME), més un Sindicat de Policies Locals tots ells amb un vincle funcional  amb el Sindicat Autònom de Policia (SAP), aconsellava la creació d’una federació per englobar i coordinar totes les forces existents i impedir la deriva de recursos a altres tasques que no són pròpies de la defensa dels drets laborals.

Amb aquest objectiu d’aglutinar els serveis comuns per tal de ser més efectius en la gestió i més eficients en la prestació de serveis, tot formulant un espai organitzatiu comú que agrupi les necessitats de les diferents organitzacions sindicals, l’any 2014 es va crear la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL).

Aquest reconeixement de l’especificitat dins d’un grup tant ampli i divers de professionals, sense perdre de vista la solidaritat i el bé comú, serveix per apropar més el sindicalisme als professionals de la Seguretat Pública i guanyar en qualitat i eficiència. Alhora la creació d’una Federació de Professionals de la Seguretat Pública dota d’un element que ha de servir com a eina per, des d’una estructura global, defensar la Seguretat Pública i impedir el seu descrèdit o desballestament per part de polítiques que no creguin en lo públic.

Així, en un primer moment, la FEPOL es constitueix dins l’àmbit territorial de Catalunya però a l’any 2016 a petició d’altres organitzacions sindicals de fora de Catalunya, amb interessos comuns als de la FEPOL, la federació es constitueix a tot Espanya i es comencen a federar sindicats de diversos cossos autonòmics i locals.

QUI INTEGRA LA FEPOL?

La FEPOL no pot integrar organitzacions que competeixin electoralment. En aquest sentit els sindicats que s’adhereixin han de passar a formar part, mitjançant una fusió, al sindicat de referència que ja formi part de la Federació, o presentar-se en coal·lició a les eleccions.

Actualment en formen part:

 • SAP (Sindicat Autònom de Policia). Sindicat representatiu a la PGME que agrupa als integrants de l’escala bàsica.
 • SEIME (Sindicat de l’Escala Intermèdia de Mossos d’Esquadra). Sindicat representatiu a la PGME que agrupa als integrants de l’escala intermèdia.
 • SAP-PL (Sindicat Autònom de les Policies Locals). Integra als membres de la Policia Local i vigilants de Catalunya, representatiu a diversos Ajuntaments del nostre entorn i amb més de 40 seccions sindicals constituides.
 • SICME (Sindicat de Comandaments dels Mossos d’Esquadra). Sindicat representatiu a la PGME que agrupa als integrants de les escales executiva i superior.
 • AFITCME (Sindicat de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra). Sindicat representatiu a la PGME que agrupa als integrants de l’escala de suport.
 • SIPE (Sindicato Profesional de la Ertzaintza). Sindicat representatiu a la policia autonòmica basca.
 • SIPLA (Sindicato Independiente de Policia Local de Vitoria-Gasteiz). Sindicat majoritari a l’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz.
 • APF (Agrupación Profesional de Policía Foral). Sindicat majoritaria a la Policia Foral.

Aquests sindicats tenen personalitat jurídica pròpia i es regeixen pels seus propis Estatuts.

FORMES DE PARTICIPACIÓ A LA FEPOL

Adhesió íntegra

 • SAP

 • SEIME

 • SAP-PL

ELS ESTATUTS DE CADA SINDICAT CONTEMPLEN LA CESSIÓ DE LES SEGÜENTS COMPETÈNCIES:

 • La gestió del cobrament de les quotes de afiliació.
 • La gestió de la bases de dades.
 • El suport en la gestió administrativa.
 • La gestió dels serveis jurídics.
 • La gestió de la formació.
 • La gestió econòmica i financera dels seus recursos.
 • La gestió del crèdit sindical i dels recursos humans.
 • El control econòmic i la resolució dels conflictes interns, mitjançant la Comissió de Control Econòmic i la Comissió de Garanties de la FEPOL.

AQUEST TIPUS D’ADHESIÓ DONA PLE DRET A PARTICIPAR, DE MANERA PROPORCIONAL A L’AFILIACIÓ DE CADA SINDICAT, EN LA ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA FEPOL.

Adhesió parcial

 • SICME

 • AFITCME

Aquest tipus adhesió es farà efectiva mitjançant un protocol d’adhesió que podrà contemplar que alguns dels serveis de la FEPOL es prestin a canvi de contraprestacions econòmiques o d’altres tipus.

AQUEST TIPUS D’ADHESIÓ DONA DRET A PARTICIPAR A L’ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA FEPOL AMB ELS DELEGATS QUE ESTATUTÀRIAMENT S’ESTABLEIXIN. 

Conveni de col·laboració

 • SIPLA

 • SIPE

 • APF

Aquest tipus adhesió es farà efectiva mitjançant un protocol de col·laboració que podrà contemplar que alguns dels serveis mancomunats de la FEPOL es prestin a canvi de contraprestacions econòmiques o d’altres tipus.

AQUEST TIPUS D’ADHESIÓ NO DONA DRET A PARTICIPAR A L’ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA FEPOL.