Òrgans de la FEPOL

GOVERN

Comissió Executiva Federal
 • Secretaria General
 • Secretaria d’Administració General i Serveis
 • Secretaria d’Organització
 • Secretaria de Serveis Jurídics
 • Secretaria de Formació
 • Secretaria  de Comunicació i Portaveu
 • Secretaria Nacional
 • Secretaria Nacional
Comitè federal
 • Els membres de la Comissió Executiva Federal.
 • El Secretaris General de les organitzacions sindicals adherides a la FEPOL, segons l’article 7 dels estatuts.
 • Un delegat en representació de les organitzacions sindicals amb adhesió parcial.
 • 40 delegats en representació de les organitzacions sindicals amb adhesió integra a la FEPOL.
 • Els membres de la Comissió de Control Econòmic, amb veu, però sense dret a vot.
 • Si s’ha de tractar algun expedient de la Comissió de Garanties, pels seus membres, amb veu, però sense dret a vot.
Congrés federal
 • Les organitzacions sindicals amb adhesió parcial podran aportar dos delegats, els quals tindran dret a veu i vot.
 • Adhesió íntegra: Hi haurà un mínim de 3 delegats per organització sindical amb adhesió íntegra. Una vegada restats aquests del total de delegats de les organitzacions adherides íntegrament, que estaran en un marge de 75 a 100, la distribució de la resta es farà proporcionalment al volum d’afiliació
 • Els membres de la Comissió Executiva Federal, sense dret a vot quan es jutgi la seva gestió. Aquests participaran amb veu i vot en tota la resta de temes.
 • Els membres de la Comissió de Control Econòmic, sense dret a vot. Els membres de la Comissió de Garanties, sense dret a vot.

CONTROL

Comissió Control Econòmic

El Congrés Federal Ordinari escollirà una Comissió de Control Econòmic composta per un mínim de cinc membres, que en cap cas podran tenir una altra responsabilitat de caràcter orgànic en la Federació ni en cap de les organitzacions adherides.

Cada una de les organitzacions adherides íntegrament a la Federació tindrà, com a mínim,  un representant en la Comissió de Control Econòmic.

La Comissió de Control Econòmic estarà formada per un President, un Secretari i tantes vocalies com siguin necessàries per completar la Comissió. Podran adoptar acords amb la presència de com a mínim tres dels seus membres i per majoria absoluta dels seus components.

Comissió de Garanties

La Comissió de Garanties és un òrgan autònom, format per una persona designada per la CEF de la FEPOL, més quatre membres escollits en el Congrés Federal Ordinari que no podran tenir una altra responsabilitat de caràcter orgànic en l’Organització.

CONSULTA

Consell de Federació

El Consell Federal estarà format per la Comissió Executiva Federal, els Secretaris Generals, més un membre assignat per aquests, de les organitzacions sindicals amb adhesió integra i adhesió parcial.