Informació Institucional i organitzativa

Els objectius de la FEPOL són:

 • Agrupar i coordinar les organitzacions sindicals que desenvolupen la seva tasca adreçada als professionals que treballen al servei de la seguretat pública, defensant sempre les llibertats sindicals, tant individuals com col·lectives.
 • Representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials, professionals i culturals de les persones que formen part de les organitzacions sindicals membres de la Federació.
 • Fomentar la solidaritat de les organitzacions que en formen part, promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial, de gestió i ajuda als professionals de la seguretat pública.
 • Programar les accions necessàries per aconseguir millores socials i econòmiques pels professionals de la seguretat.
 • Potenciar i crear serveis comuns de naturalesa assistencial, promocionant i creant els fons necessaris.
 • Organitzar una tasca constant de formació, provisió i promoció cultural dels afiliats de les organitzacions que en formen part.
 • Proposar i exigir dels poders públics, lleis i disposicions que afavoreixin els interessos de les persones que treballen al servei de la seguretat pública i garanteixin la participació de les organitzacions sindicals en la negociació col·lectiva i determinació de les condicions de treball.
 • Treballar en l’harmonització d’acords i lleis que permetin aconseguir unes retribucions justes, uns sistemes de formació, promoció i provisió adequats.
 • Mantenir relacions amb les organitzacions sindicals que persegueixin els mateixos objectius i desenvolupin la seva activitat en el mateix sector.

La normativa aplicable a la FEPOL de manera directa és:

 • Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Els estatuts de la FEPOL estan entrats al Dipòsit d’Organitazions Sindicals i Empresarials, depenent del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Es van registrar el dia 20/7/2014 amb el número de registre 99005703. Et pots descarregar els estatuts clicank sobre aquest enllaç.

La FEPOL està inscrita en el Registre de grups d’interès de Catalunya, amb tots els efectes establerts per les lleis. Es classifica en la categoria registral: Categoria II: Sector empresarial i de base associativa, subcategoria: Associacions professionals, empresarials i sindicals. L’identificador únic és: 1632. Et pots descarregar la resolució d’inscripció clicank sobre aquest enllaç.

Els alliberats i delegats de la FEPOL no reben rep cap tipus de contraprestació econòmica per les seves responsabilitats de direcció i/o representació.

L’equip de direcció el composen les següents persones:

SECRETARIA GENERAL

JOSÉ ANTONIO GÁZQUEZ CUENCA

 • Cos: Mossos d’Esquadra
 • Ingrés: Any 1991
 • Categoria: Caporal (any 1997)
 • Destí actual:
  • Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres)
 -Alliberat-
 • Càrrecs àmbit de la FEPOL:
  • Secretari General SAP (any 2006-2016)
  • 
Secretari General FEPOL (any 2014-actualitat)
  • Conseller Consell Policia (any 2007-actualitat)
 • Estudis més 
rellevants:
  • Llicenciat en Ciències Biològiques -UdG- 
(any 1997)
  • 
Postgrau en Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva -UB- (any 2007)
  • 
Diplomat en Gestió i Administració Pública -UdG- 
(any 2010)
  • 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració -UOC- 
(any 2015)
 • Contacte: j.gazquez@fepol.cat

SECRETARIA ADMINISTRACIÓN

JORDI GUARDIOLA

 • Cos: Mossos d’Esquadra
 • Ingrés: Any 1997
 • Categoria: Agent
 • Destí actual:
  • APEN (Barcelona)
 -Alliberat-
 • Càrrecs àmbit de la FEPOL:
  • Secretari de Coordinació del SAP (2016-actualitat)
  • Secretari d’Administració de la FEPOL (any 2020)
 • Estudis més rellevants:
  • BUP i COU (1997)
 • Contacte: j.guardiola@fepol.cat

SECRETARIA ORGANITZACIÓ

SERGI VILCHES

 • Cos: Mossos d’Esquadra
 • Ingrés:
 • Categoria:
 • Destí actual:
 • Càrrecs àmbit de la FEPOL:
 • Estudis més 
rellevants:
 • Contacte: s.vilches@fepol.cat