Cursos Online 2018 – FEPOL

GENER
ACTUACIONS POLICIALS AMB MALALTS MENTALS
CODI PENAL. PART ESPECIFICA. DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIÓ, L’ORDRE PÚBLIC, L’ESTAT I LA COMUNITAT INTERNACIONAL
BÀSIC DE SUBSÒL I ESPAIS CONFINATS
CONCEPTES OPERATIUS D’INVESTIGACIÓ I RECONSTRUCCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT
ANÀLISI DE L’ESCENA DEL CRIM. DELICTES VIOLENTS
ANTROPOLOGIA FORENSE

FEBRER
ACTUACIONS POLICIALS AMB ARMES
CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L’ORDRE SOCIOECONÒMIC
EDUCACIÓ VIÀRIA PER A LA SEGURETAT: APLICACIÓ POLICIAL
INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. PERSPECTIVA POLICIAL
APLICACIÓ PRÀCTICA EN LA INVESTIGACIÓ DE DELICTES
CRIMINALITAT INFORMÀTICA

MARÇ
AMENACES TERRORISTES N.R.B.Q
CODI PENAL. PART ESPECIFICA. DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT I LA SEGURETAT COL.LECTIVA
INTRODUCCIÓ A GUIA CANÍ
INVESTIGACIÓ DE TRÀNSIT. GRD
BALÍSTICA
FOTOGRAFIA POLICIAL
COMUNICACIÓ, TREBALL EN EQUIP I CONTROL DE L’ESTRÈS

ABRIL
APLICACIONS POLICIALS AL DRET PROCESSAL
CODI PENAL. PART ESPECIFICA. DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS I DELS ESTRANGERS, LA HISENDA PÚBLICA I LA SEGURETAT SOCIAL, EL FINANÇAMENT IL.LEGAL DELS PARTITS POLÍTICS
ÈTICA I DEONTOLOGIA POLICIAL
LA PROVA D’ALCOHOLÈMIA EN ELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
PROTECCIÓ DE PERSONES I BENS. CONTROL DE PAS I DISPOSITIUS ESTÀTICS DE CONTROL
GENÈTICA FORENSE. CURS BÀSIC
INTRODUCCIÓ A L’ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ

MAIG
CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA
LLEI D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL. PERSPECTIVA POLICIAL
PROCEDIMENT PENAL
MERCADERIES PERILLOSES EN L’ÀMBIT DE LA CIRCULACIÓ. ADR
DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA. TRÀFIC DE DROGUES
INVESTIGACIÓ. ESPECÍFIC ATRACAMENTS
OFICINA DE SUPORT. CURS BÀSIC

JUNY
CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
INTRODUCCIÓ A LA CULTURA XINESA
LLEI ORGÀNICA 4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA. PERSPECTIVA POLICIAL
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
POLICIA RURAL I
SEGURETAT VIÀRIA
POLICIA ADMINISTRATIVA. JOCS I ESPECTACLES
POLICIA CIENTÍFICA

JULIOL
CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA LES PERSONES
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L’ÀMBIT POLICIAL
SUPORT I ACTUACIONS POLICIALS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIES
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. GRUP D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA
GUIA BÀSICA D’INSTRUCCIÓ D’ATESTATS AMB DETINGUTS
TRANSPORTS DE VIATGERS PER CARRETERA
INCENDIS ESTRUCTURALS

SETEMBRE
CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. FALSETATS. DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LA JUSTÍCIA
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ EN L’ÀMBIT POLICIAL
ACCIDENTS DE TRÀNSIT. CURS BÀSIC
POLICIA RURAL II. ESPECÍFIC RESIDUS
POLICIA CIENTÍFICA. ANÀLISIS DE MOSTRES
PROCEDIMENT SANCIONADOR DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
OPERADOR DE SALA

OCTUBRE
CODI PENAL. PART GENERAL I. INFRACCIÓ PENAL I LES PERSONES RESPONSABLES
DRET PENAL. ESTRANGERIA I MENORS
ACCIDENTS DE TRÀSIT. CURS AVANÇAT
POLICIA RURAL III. ESPECÍFIC CAÇA, PESCA I PROTECCIÓ D’ANIMALS
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
PSICOLOGIA CRIMINAL. PRÀCTICA POLICIAL
PSICOLOGIA DEL TESTIMONI
INTRODUCCIÓ ALS INCENDIS FORESTALS

NOVEMBRE
CODI PENAL. PART GENERAL II. DE LES PENES, RESPONSABILITATS I CONSEQÜÈNCIES
VIGILÀNCIA DEL TRANSPORT PER CARRETERA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
SEGURETAT PRIVADA
TOXICOLOGIA. MORTS VIOLENTES PER ENVERINAMENT
VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA, CUSTÓDIA I TRASLLATS
MENORS. PROTECCIÓ I REFORMA